ကဆုုန္လျပည့္ေန႔ ကုုသိုုလ္ယူပြဲ
May
10
6:00 PM18:00

ကဆုုန္လျပည့္ေန႔ ကုုသိုုလ္ယူပြဲ

ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဖြားေတာ္မူေသာေန႔၊ ပြင့္ေတာ္မူေသာေန႔၊ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံေသာေန႔ စသည့္ ႀကီးက်ယ္ထူးျခားေသာ ဗုဒၶေန႔ျဖစ္ပါတယ္။

View Event →
ကဆုုန္လျပည့္ ဗုုဒၶေန႔ စုုေပါင္းပူေဇာ္ပြဲ
May
7
10:00 AM10:00

ကဆုုန္လျပည့္ ဗုုဒၶေန႔ စုုေပါင္းပူေဇာ္ပြဲ

အခမ္းအနား အစီအစဥ္

  • ၁၀ နာရီ - ဧည့္ပရိသတ္မ်ား စတင္ေရာက္ရွိရန္
  • ၁၁ နာရီ - သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္ရန္
  • ၁၁:၃၀ နာရီ - ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား ေကၽြးေမြးဧည့္ခံရန္
  • ၁:၃၀ နာရီ - အခမ္းအနား စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္
  • ၄:၀၀ နာရီ = သံဃာ့ဒါန ဆြမ္းေလာင္းလွဴဒါန္းရန္
  • ၅ နာရီ - စုုေါပ္ငးဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းရိုုက္ၿပီး အခမ္းအနားသိမ္းရန္
View Event →