လတုုိင္း၏ ပထမပတ္ တနဂၤေႏြေန႔တုုိင္းတြင္ တရားစခန္းပြဲရွိသည္။   အခ်ိန္ မနက္ ၉  နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ


Sasana Ramsi Vihara, London, UK, 2017

သမုုိင္းအက်ဥ္း

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး England & Wales Charity Commissioner ထံတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ 1053233 ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့သည္။


သာသနရံသီ၏ တည္ေနရာ

 

When you visit Sasana Ramsi Vihara, you feel you are warmly welcome. All the supporters are very
friendly and generous. There are few fund raising events where all the supporters from small
children, young adult and older people participate in traditional music and dancing entertainments,
food fare for fund raising; the traditional Burmese food are authentic and delicious. Please come and
try these foods at our next event. We will send out the invite.
— May Erskine

Upcoming Events

Recent News